Qopton bináris opciók áttekintése

TÁJÉKOZTATÓ A BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁRA FELVÉTELT NYERT MATEMATIKUS HALLGATÓK SZÁMÁRA

Kuratowski-tétel, Fáry-Wagner tétel. Geometriai és absztrakt dualitás, gyenge izomorfia 2-izomorfiaWhitney tételei. Pont- és élszínezési alapfogalmak, Mycielsky-konstrukció, Brooks-tétel. Vizing tétele, élszínezés kapcsolata a teljes párosításokkal, Petersen-tétel. Dinitz-probléma, listaszínezés, Galvin tétele. Perfekt gráfok, intervallumgráfok, Perfekt gráf tétel. Ramsey-tétel, Erdıs-Szekeres tétel, Erdıs-féle alsó becslés, pár szó a valószínőságszámítási módszerrıl.

qopton bináris opciók áttekintése

Turán-tétel, Erdıs-Stone tétel, Erdıs-Simonovits tétel. Hipergráfok, Erdıs-Ko-Rado tétel, Sperner-tétel.

Kari tájékoztató, tanterv - Budapesti Műszaki és ...

LYM egyenlıtlenség. De Bruijn - Erdıs tétel, véges síkok, konstrukciójuk véges testbıl, differencia-halmazokból, BruckRyser tétel. Jegyzet, tankönyv, irodalom: Katona Gyula Y. A problémának az Informatika 1 tárgyban tanultakra kell épülnie. A probléma lehet tisztán informatikai tartalmú, de kapcsolódhat az elsı félévben tanult matematikai ismeretek valamelyikéhez is.

Valós számsorozatok konvergenciája. Egyváltozós függvények: folytonosság, folytonos függvények tulajdonságai, monotonitás, monoton függvények tulajdonságai, differenciálhatóság, nevezetes határértékek, elemi függvények és inverzeik, középértéktételek, differenciálható függvények tulajdonságai, függvényvizsgálat, Taylor polinom, határozott és határozatlan integrál, az integrálás technikája, az integrálszámítás alkalmazása, improprius integrál, egyszerű differenciálegyenletek. Végtelen számsorok. Konvergencia kritériumok. Jegyzet, tankönyv, irodalom: Hass — Thomas — Weir: Thomas-féle kalkulus

A félév folyamán a hallgatónak egy maga által választott, az intézet által kitőzött problémát kell megoldania. A félév végén egy rövid, néhány perces demonstráción kell qopton bináris opciók áttekintése mőködı programot bemutatnia az évfolyam többi hallgatója és a témavezetı oktatók elıtt, egyúttal át kell adnia a dokumentált programkódot, és a problémáról és annak megoldásáról írt rövid dolgozatot.

Ütemterv: 1 A hallgató a félév elsı két hetében az intézet által kitőzött problémák közül választ egyet. A hallgatónak lehetısége van arra is, hogy saját problémajavaslattal jelentkezzen, ami ha megfelelı, felvehetı a kitőzött problémák közé. Információmenedzsment Tematika: Célkitőzés: Megismertetni a hallgatókat a minden vezetı számára szükséges információmenedzsment alapokkal.

Saját vezetıi munkájának informatikai támogatása, valamint a különbözı típusú szervezetek informatikai stratégiájának meghatározása, folyamatainak nem-informatikusi felügyelete érdekében. Kitekintést adni a hallgatóknak az információmenedzsment, mint szakma szemléletmódjáról, módszereirıl és fıbb alkalmazási területeirıl.

Szervezési célok, erıforrások, stratégiák. Az informatikai stratégiák szerepe. Az információ- és tudásvagyon. Információ győjtés, tárolás, értékelés, felhasználás.

A szervezet-mőködtetés információtechnológiai bázisa; funkciók, értékek, költségek. Internet, intranet, extranet üzleti jelentısége a szervezet számára.

Az informatikai beruházás és projekt. Az információmenedzser, mint szakmacsoport információ-bróker, információs tanácsadó, adatraktár menedzser, tudásmérnök, tudásmenedzser tárgykód BMEGT35A labor 0 követelmény kredit tárgytípus félévközi jegy 2 kötelezıen választ. Pénzügyek Tematika: A tárgy a befektetési és finanszírozási döntések témakörében alapfokú rendszerismeretet valamint alapfokú döntési feladatok készségszintő megoldását tőzi ki célként.

A hallgatók megismerik a fontosabb pénzügyi intézményeket, ezek mőködését, valamint azokat az ügyleteket és pénzügyi terméket, amelyek a pénzügyi piacokat legjobban jellemzik. Pénzügyi környezet. Pénzügyi rendszer — alapfogalmak és alapelvek. Makrogazdasági tényezık. A pénzügyi közvetítı rendszer. Pénzügyi piacok és piaci struktúrák. Fejlıdésük tendenciái.

Egyetemi tanrend

Pénzügyi termékek - értékpapírok. Pénzügyi termékekhez kötıdı pénzáramok, pénz idıérték számítások. Értékpapírok fogalma, megjelenési formái, csoportosítása. Hitelviszonyt, részesedést megtestesítı értékpapírok, speciális értékpapírok. Értékpapír hozam és árfolyam számítása.

kأ‰pzأ‰si program alapkأ‰pzأ‰si szakok 2016 - bme 2016-08-24آ a bme...

Kockázat és hozam preferenciák. Opciók és származtatott ügyletek. Pénzügyi piacok. Pénzpiac és tıkepiac. Elsıdleges és másodlagos piac.

TÁJÉKOZTATÓ A BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁRA FIZIKA ALAPSZAKRA FELVÉTELT NYERT HALLGATÓK SZÁMÁRA

Azonnali és határidıs piac. Budapesti Értéktızsde. Banki mőködés alapjai. A banki mőködés jellemzıi, a bankszektor szabályozása. Banki tevékenység, likviditás és kockázatkezelés. Aktív és passzív bankügyletek. Befektetés elemzés.

Vállalati projekt, reáleszköz beruházás gazdasági elemzése. Projekt és vállalatfinanszírozás kérdései. Pénzügyi befektetések elemzési eszközei. Jegyzet, tankönyv, irodalom: Magyar Gábor: Pénzügyi navigátor, Budapest, Banach fixpont tétele.

qopton bináris opciók áttekintése

Implicit függvény tétel, inverz függvény tétel. Mérhetı halmazok, mérték. Külsı mérték kiterjesztése teljes mértékké, Radon-mértékek. Lebesgue mérték euklideszi térben. Nem Lebesgue mérhetı halmaz létezése. Lebesgue-Stieltjes mérték.

TÁJÉKOZTATÓ A BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARÁRA FELVÉTELT NYERT MATEMATIKUS HALLGATÓK SZÁMÁRA

Mérhetı függvények qopton bináris opciók áttekintése és metrikus térbeli értékő. Luzin, Jegorov, Riesz approximációs és konvergencia tételei. Fatou lemma.

Beppo-Levi tétel. Lebesgue majorált konvergencia tétele, az integrál szigma-additivitása, abszolút folytonossága. Integrálok kiszámítása.

qopton bináris opciók áttekintése

Fubini tétele. Newton-Leibniz formula. Parciális integrálás. RadonNikodym tétel.

Dr. Palkó András. SZTE ÁOK Radiológiai Klinika NEK Képalkotó Diagnosztikai Centrum Szeged

Integrálok transzformációja. Analitikus függvények. Zérushelyek izoláltsága. Analitikus folytatás. Komplex függvények integrálja.

Cauchy alaptétele és annak következményei. Cauchyintegrálformulák, Cauchy-egyenlıtlenség, az algebra alaptétele. Laurent sor. Izolált szingularitások osztályozása. Reziduum-tétel, komplex integrálok meghatározása.

Rouchet-tétel, argumentum elv. Jegyzet, tankönyv, irodalom: Járai A. A kezdetiérték-probléma korrekt kitőzöttsége, egzisztencia, unicitás, folytonos függés a kezdeti értékektıl.

Miért ajánljuk a Műegyetemi matematikusképzést? A világ rangos műszaki egyetemeinek gyakorlatát követve és saját jó hagyományát felelevenítve, a Műegyetem Természet- és Társadalomtudományi Kara — az ban alakult Természettudományi Kar jogelődje — ben beindította a matematikus képzést.

Közelítı megoldási módszerek. Lineáris egyenletrendszerek, variációs rendszer. A stabilitáselmélet elemei, stabilitás, aszimptotikus stabilitás, Ljapunov függvények, stabilitás a lineáris közelítés alapján. Síkbeli autonóm egyenletek fázisportréi.

qopton bináris opciók áttekintése

Periodikus megoldások. Elemi parciális egyenletek: Elsırendő egyenletek, kapcsolat közönséges egyenletekkel, karakterisztikák módszere. Véges húr transzverzális rezgései: D'Alambert formula, Fourier módszer. Hıvezetési egyenlet: Fourier módszer, diszkretizáció. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba, Typotex, Budapest, A térgörbe meghatározása görbületébıl és torziójából numerikus megoldás vázlata. Görbesereg burkolója síkban.

Evolvens és evolúta síkban.

qopton bináris opciók áttekintése

Síkmozgás pályagörbéi, pólusgörbék gördülése. Felületek differenciálgeometriája, elsı és második alapmennyiségek. Simuló paraboloid. Síkmetszet görbék görbülete, Meusnier tétele, fıgörbületek, fıirányok. Felületi pontok osztályozása. Christoffel szimbólumok, Gauss és Weingarten egyenletek. Theorema egregium.

Fontos információk